Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MyBestDolls.eu on internetipood (edaspidi - Internetipood), mis on registreeritud Eesti Vabariigi majandustegevuse registris.

1.2. Internetipoe MyBestDolls.eu omanikuks ja operaatoriks on firma Infinity Real Company OÜ, registreerimisnumbriga 12356274, asukohaga aadressil Paekaare 48-4, Tallinn 13613, Estonia, edaspidi nimetatud Müüja.

1.3. Käesolevad tingimused reguleerivad suhteid Müüja ja Ostja vahel Ostja poolt Internetipoe MyBestDolls.eu kaudu levitatavate kaupade soetamisel ja nende kohaletoimetamisel Ostjale.

1.4. Kauba tellimine internetipoes on ostu-müügilepingu sõlmimine. Käesolevad tingimused on ostu-müügilepingu tingimused.

1.5. Oma suhetes ostja ja Müüja juhinduvad käesolevatest tingimustest, samuti eesti Vabariigi seadusandlusest.


2. REGISTREERIMINE JA ISIKUANDMED

2.1. Internetipoe kaudu levitatavate kaupade soetamiseks Ostja peab läbima registreerimise. Registreerimise käigus Ostja esitab Müüjale isikuandmed tellimuse ja selle kohaletoimetamiseks vajalikus mahus.

2.2. Müüja kohustub säilitama ja kasutama Ostja poolt esitatud isikuandmeid täies vastavuses Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega.

2.3. Müüja kohustub mitte levitama avalikult ja/või piiratud isikute ringile, raha eest ja/või tasuta, ostjalt saadud isiklikku teavet, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud osa isikuandmetest on vajalikud kauba üleandmiseks Ostjale (s.h. kohaletoimetamise aadressi äranäitamine kauba pakendil ja transpordi saatelehel).

2.4. Müüja ei kanna vastutust Ostja poolt esitatud andmete usaldusväärsuse eest. Ostja iseseisvalt kannab vastutust tellimuste eest, mida ei ole võimalik täita või mis on täidetud viivitusega, kauba tarnimata jätmine või tarnimisega viivitamine toimus seoses sellega, et Ostja esitas ebaõigeid andmeid.


3. KAUBA TELLIMISE KORD

3.1. Kõik hinnad internetipoe kataloogis on toodud Eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast Ostjatele, kes ei ole Eesti Vabariigi residendid, või on teise Euroopa Liidu riigi residendid, kauba müümiseks ilma käibemaksuta tuleb Müüjale esitada kehtiv VAT number. 

3.2. Kauba tellimiseks Ostja lisab valitud kaubad vajalikus koguses virtuaalostukorvi. Kauba lisamine virtuaalostukorvi toimub kauba kirjelduse leheküljel olevale nupule "Lisa tellimusse" klikkimise teel.

3.3. Pärast virtuaalostukorvi täitmist valitud kaupadega Ostja läheb üle tellimuse vormistamisele. Tellimuse vormistamiseks Ostja kontrollib registreerimise ajal sisestatud kohaletoimetamise aadressi ja vajadusel muudab seda, valib kohaletoimetamise viisi ja tasub tellimuse eest mistahes süsteemi poolt pakutud viisil. Tellimus loetakse teostatuks vajaliku summa Müüja arveldusarvele laekumise hetkest arvates.

3.4. Kaupa tarnitakse komplektsuses, mis vastab tootja komplektsusele, kui kauba kirjelduses ei ole märgitud teisiti.

3.5. Müüja jätab endale õiguse 5 (viie) päeva jooksul teatada Ostjale tellimuse täitmise võimatusest vajaliku kauba või valitud kauba vajaliku koguse puudumise tõttu Müüja või tootja laos ning pakkuda talle võimalust valida muu kaup. Tellimuse maksumus arvestatakse ümber vastavalt uue tellimuse koosseisule. Juhul, kui pärast tellimuse korrigeerimist ostuhind osutub varem tasutud ostuhinnast suuremaks on Ostja kohustatud vahe Müüjale juurde tasuma. Juhul, kui pärast tellimuse korrigeerimist ostuhind osutub varem tasutud ostuhinnast väiksemaks tagastab Müüja vahe Ostjale 14 pangapäeva jooksul uue ostuhinna kindlaksmääramise hetkest arvates.

3.6. Tellimusi võetakse vastu 24 tunni jooksul.


4. TASUMISE KORD JA VIISID

4.1. Kauba eest tasumist teostatakse tellimuse paigutamise ajal mistahes süsteemi poolt pakutud viisil. Kauba eest tasumist võib teostada krediitkaartide abil või pangaülekandega.

4.2. Kaup loetakse tasutuks vajaliku summa Müüja arveldusarvele laekumise hetkest.

4.3. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale selle täieliku tasumise hetkest.


5. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

5.1. Kauba kohaletoimetamist Eesti Vabariigi territooriumil teostatakse kulleri või postiasutuse poolt. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Ostja poolt kauba kättesaamise hetkest.

5.2. Kauba kohaletoimetamist väljapoole Eesti Vabariiki teostatakse kulleri või postiasutuse poolt. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle kauba üleandmise hetkest kullerile või postiasutusele selle transportimiseks.

5.3. Müüja kohustub kauba nõuetekohaselt pakendama ja markeerima. Kauba pakend ja markeering peavad tagama selle säilimise transportimise ajal.

5.4. Juhul, kui tellitud kaup on Müüja laos vajalikus koguses olemas, kauba kohaletoimetamist teostatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul tellimuse tasumise hetkest arvates. Juhul, kui tellitud kaup ja selle vajalik kogus Müüja laos puudub, kuid on tootja laos olemas, kauba kohaletoimetamist teostatakse 30 (kolmekümne) päeva jooksul ostja poolt kauba eest tasumise hetkest arvates, kui Müüja poolt ei ole eraldi määratud teisiti.

5.5. Juhul, kui kohaletoimetamine ostja poolt valitud viisil äranäidatud regiooni või riiki mingil põhjusel ei ole võimalik, Müüja ja Ostja määravad kindlaks muu kohaletoimetamise viisi ja selle maksumuse.

5.6. Vedajalt kauba mitte vastuvõtmisel Ostja iseseisvalt kannab kauba tagastamise kulud ja vajadusel tasub selle korduva ärasaatmise eest Ostjale.


6. GARANTII, PRETENSIOONIDE ESITAMISE TÄHTAEG JA KORD, LEPINGU ÜLESÜTLEMISE ÕIGUS

6.1. Füüsilisest isikust Ostjatel, kes ei ole ettevõtjad ilma juriidilise isiku moodustamiseta, ja omavad tarbija staatust Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse paragrahvi 34 tähenduses, on õigus tagastada kaup Müüjale ja lõpetada ostu-müügileping vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse § 56, kui see on mingil põhjusel vajalik.

6.2. Kauba tagastamisel vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1., kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema pakitud originaalpakendisse; originaalpakend ei tohi olla rikutud, Ostja peab võtma kasutusele kõik meetmed kauba lahtipakendamisel kauba pakendi minimaalseks rikkumiseks; kaup peab olema täielikult komplekteeritud; kauba peal peab olema markeering, sealhulgas viited kauba seerianumbritele.

6.3. Ostu-müügilepingu ülesütlemisel vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1., ostja iseseisvalt tasub kauba Müüjale kohaletoimetamise kulud. Kaup peab olema pakendatud ja markeeritud selliselt, et see ei ei saaks kahjustada transportimise käigus.

6.4. Ostja kohustub viivitamatult teatama Müüjale oma soovist ostu-müügileping üles öelda vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1. ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tagastama kauba Müüjale. Kaup loetakse tagastatuks selle Müüja poolt kättesaamise hetkest.

6.5. Müüja kohustub 30 päeva jooksul kauba kättesaamise ja selle ülevaatuse hetkest tagastama Ostjale tasutud ostuhinna, kui ostja ja Müüja ei ole kokkuleppinud teisiti.

6.6. Müüja iseseisvalt garantiiremonti ei teosta. Garantiijuhtumi tekkimise korral Müüja esineb vahendajana Ostja ja kauba tootja või garantiitöökoja vahel.
6.7. Pretensioonide esitamise tähtaeg Füüsilisest isikust Ostjate jaoks, kes ei ole ettevõtjad ilma juriidilise isiku moodustamiseta, ja omavad tarbija staatust, on 24 kuud.

6.8. Kauba garantiitähtaja kehtestab selle tootja.
6.9. Kauba garantiiremonti võtmise aluseks on arve või tšekk, mis tõendab just nimelt selle kauba soetamist Müüja käest.

6.10. Ajavahemik, mille kestel kaup asub garantiiremondis ja/või hoolduses, ei pikenda garantiitähtaega.

6.11. Garantiitähtaeg algab kauba Ostja poolt kättesaamise hetkest.

6.12. Garantiijuhtumi saabumise korral Ostja peab viivitamatult teavitama Müüjat, esitama üksikasjad, saatma välja kauba soetamist tõendavate dokumentide koopiad ja andma kauba üle Müüjale või Müüja poolt nimetatud servise töökotta.


7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Kohustuste rikkumine on vabandatav, kui üks pooltest on rikkunud kohustust vääramatu jõu mõju tagajärjel. Vääramatuks jõuks on asjaolu, mille tekkimist pool ei saanud mõjutada, ning tulenevalt mõistlikkuse põhimõttest, temalt ei saanud oodata, et lepingu sõlmimise ajal ta oleks arvestanud selle asjaoluga või ennetanud seda või ületanud takistava asjaolu või selle tagajärjed.


8. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

8.1. Käesolevate tingimuste täitmise, kauba internetipoest tellimise ja tellitud kauba kohaletoimetamisega seotud vaidlused kuuluvad lahendamisele poolte poolt läbirääkimiste teel. Vaidlusesemes läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel 30 kalendripäeva jooksul, vaidlus edastatakse läbivaatamiseks Eesti Vabariigi Harju Maakohtusse ja lahendatakse Eesti seadusandluse kohaldamisega.